חופשת לידה

אישה עובדת, שילדה, זכאית לצאת לחופשת לידה לתקופה של 14 שבועות מיום הלידה. במהלך חופשת הלידה האישה כביכול מאבדת את שכרה או את הכנסתה, ועל כן המוסד לביטוח לאומי משלם לה דמי לידה.

כיום, אבות לתינוקות יכולים, על פי החוק, להחליף את זוגתם בחלק השני של חופשת הלידה (בתנאי שהן חוזרות לעבוד), ואז גם הם זכאים לדמי לידה.

מי זכאית לחופשת לידה?

*עובדת שכירה ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי.
*עובדת עצמאית ששילמה עבור עצמה דמי ביטוח לאומי.
*אישה שהייתה בשיקום מקצועי או בהכשרה מקצועית סמוך ללידה.
*חיילת אשר עזבה את הצבא עקב הלידה.

האופן בו מוגשת התביעה

על מנת שאישה תקבל את דמי הלידה בתקופת חופשת הלידה, עליה למלא טופס "תביעה לדמי לידה" של ביטוח לאומי, לצרף אישור לידה מבית החולים שבו היא ילדה ולהגישו בסניף ביטוח לאומי במקום מגוריה.

מועד הגשת התביעה

על היולדת להגיש את טופס התביעה בסמוך ליום בו הפסיקה לעבוד, אך לא לפני תשעת השבועות שלפני תאריך הלידה המשוער. בכל מקרה, עליה להגיש את טופס התביעה לא יאוחר משנה (12 חודשים) מהיום הראשון בו הייתה זכאית לדמי הלידה.

תקופת הזכאות המרבית

אישה אשר זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות תהיה זכאית לתשלום דמי לידה החל מהיום הראשון בו הפסיקה לעבוד, אך לא יותר מוקדם מ- 49 ימים לפני תאריך הלידה המשוער. אישה שזכאית לדמי לידה למשך שבעה שבועות, תהיה זכאית לקבלם לא לפני 24 יום לפני תאריך הלידה המשוער.

גובה דמי הלידה

אישה מקבלת את דמי הלידה באמצע חופשת הלידה, המשולמים לחשבון הבנק שלה בתשלום אחד. כאמור, דמי הלידה הם גמלה שבאה להחליף את שכר האישה, אך הם מוגבלים לתקרת ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי, גם לעובדת שכירה וגם לעובדת עצמאית.

גובה דמי הלידה מחושב על פי המשכורת ששולמה ליולדת בחודש שלפני היום בו הפסיקה לעבוד. נכון לתאריך 1 בינואר 2011 גובה דמי הלידה ליום עומד על 1,376.67 שקלים.

השלמת שכר לשם חישוב דמי הלידה

*עובדת שכירה שילדה ולא קיבלה משכורת מלאה במשך שלושת החודשים טרם ה- 1 בחודש שבו הפסיקה לעבוד, והיא בעלת אישורים מתאימים, תוכל לקבל השלמת שכר לצורך החישוב של דמי הלידה. המקרים שבגינם לא קיבלה משכורת מלאה יכולים להיות תאונה, מחלה, אבל משפחתי, שביתה או מכל סיבה שהיא שלא תלויה בה.

*אישה שעבדה בהיקף משרה קטן יותר בשל ההיריון בתקופה של שלושה חודשים טרם ה- 1 בחודש שבו הפסיקה לעבוד, תקבל דמי לידה שיחושבו בהתאם למשכורתה בשלושת החודשים לפני שהקטינה את היקף משרתה.

דמי לידה לאבות

כאמור למעלה, אבות זכאים להחליף את זוגתם בחלקה השני של חופשת הלידה לצורך טיפול בתינוק (בתנאי שהנשים חוזרות לעבוד) ולקבל גם כן דמי לידה. אבות זכאים לחופשת לידה החל מיום חזרת הנשים לעבודה (אך לא לפני שחלפו שישה שבועות רצופים מיום הלידה, בהם הנשים חייבות להיות בחופשת לידה) עד לסיום תקופת 14 השבועות המגיעים להן, ובתנאי ששניהם עבדו וצברו תקופת ביטוח שלאחריה יוכלו לקבל דמי לידה. אבות זכאים לחופשת לידה לתקופה של לא פחות מ- 21 יום.

במידה שהנשים שזכאיות לקבל דמי לידה לא יכולות לטפל בתינוקות עקב מצבן הבריאותי, האבות זכאים להחליפן בכל שלב בחופשת הלידה, ובתנאי שיהיו בידיהם אישורים רפואיים מתאימים, ושהם יעמדו בתנאי הזכאות הקבועים בחוק.

ראו גם:

הבדל בין קצבת לידה למענק לידה

זכאות אבטלה לאחר התפטרות לצורך גידול תינוק